Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2022/05/19 10:23:57
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1652970237
2 YMD 2022/05/19 10:23:57
3 XMLXSD 2022-05-19T10:23:57-04:00
4 Atom 2022-05-19T10:23:57-04:00
5 x509 May 19 10:23:57 2022 UTC
6 HTTP Thu, 19 May 2022 14:23:57 GMT
7 JavaScript Thu May 19 10:23:57 UTC-0400 2022
8 W3CDTF 2022-05-19T10:23:57-04:00
9 Mail Thu, 19 May 2022 10:23:57 -0400
10 LDAP 20220519142357Z
11 Excel 44700.5999652776
12 MySQL 2022-05-19 10:23:57
13 Postgres 2022-05-19 10:23:57-0400
14 Oracle 2022-05-19 10:23:57
15 SQLite 2022-05-19 14:23:57
16 MSSQL 2022-05-19 10:23:57.000
17 DB2 2022-05-19-10.23.57
18 Sybase 05/19/2022 10:23:57.000
19 Japanese 平成三十四年五月十九日十〇時二十三分五十七秒
20 Julian Days 2459718.93330
21 Modified Julian Days 59718.43330
2022 lịch
2022/05 lịch
2022/05/19 lịch