Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2023/09/25 01:24:14
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1695619454
2 YMD 2023/09/25 01:24:14
3 XMLXSD 2023-09-25T01:24:14-04:00
4 Atom 2023-09-25T01:24:14-04:00
5 x509 Sep 25 01:24:14 2023 UTC
6 HTTP Mon, 25 Sep 2023 05:24:14 GMT
7 JavaScript Mon Sep 25 01:24:14 UTC-0400 2023
8 W3CDTF 2023-09-25T01:24:14-04:00
9 Mail Mon, 25 Sep 2023 01:24:14 -0400
10 LDAP 20230925052414Z
11 Excel 45194.2251620372
12 MySQL 2023-09-25 01:24:14
13 Postgres 2023-09-25 01:24:14-0400
14 Oracle 2023-09-25 01:24:14
15 SQLite 2023-09-25 05:24:14
16 MSSQL 2023-09-25 01:24:14.000
17 DB2 2023-09-25-01.24.14
18 Sybase 09/25/2023 01:24:14.000
19 Japanese 平成三十五年九月二十五日一時二十四分十四秒
20 Julian Days 2460212.55850
21 Modified Julian Days 60212.05850
2023 lịch
2023/09 lịch
2023/09/25 lịch