Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2022/10/02 14:29:10
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1664735350
2 YMD 2022/10/02 14:29:10
3 XMLXSD 2022-10-02T14:29:10-04:00
4 Atom 2022-10-02T14:29:10-04:00
5 x509 Oct 02 14:29:10 2022 UTC
6 HTTP Sun, 02 Oct 2022 18:29:10 GMT
7 JavaScript Sun Oct 2 14:29:10 UTC-0400 2022
8 W3CDTF 2022-10-02T14:29:10-04:00
9 Mail Sun, 2 Oct 2022 14:29:10 -0400
10 LDAP 20221002182910Z
11 Excel 44836.7702546297
12 MySQL 2022-10-02 14:29:10
13 Postgres 2022-10-02 14:29:10-0400
14 Oracle 2022-10-02 14:29:10
15 SQLite 2022-10-02 18:29:10
16 MSSQL 2022-10-02 14:29:10.000
17 DB2 2022-10-02-14.29.10
18 Sybase 10/02/2022 14:29:10.000
19 Japanese 平成三十四年十〇月二日十四時二十九分十〇秒
20 Julian Days 2459855.10359
21 Modified Julian Days 59854.60359
2022 lịch
2022/10 lịch
2022/10/02 lịch