Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2021/09/17 23:35:03
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1631936103
2 YMD 2021/09/17 23:35:03
3 XMLXSD 2021-09-17T23:35:03-04:00
4 Atom 2021-09-17T23:35:03-04:00
5 x509 Sep 17 23:35:03 2021 UTC
6 HTTP Sat, 18 Sep 2021 03:35:03 GMT
7 JavaScript Fri Sep 17 23:35:03 UTC-0400 2021
8 W3CDTF 2021-09-17T23:35:03-04:00
9 Mail Fri, 17 Sep 2021 23:35:03 -0400
10 LDAP 20210918033503Z
11 Excel 44457.149340278
12 MySQL 2021-09-17 23:35:03
13 Postgres 2021-09-17 23:35:03-0400
14 Oracle 2021-09-17 23:35:03
15 SQLite 2021-09-18 03:35:03
16 MSSQL 2021-09-17 23:35:03.000
17 DB2 2021-09-17-23.35.03
18 Sybase 09/17/2021 23:35:03.000
19 Japanese 平成三十三年九月十七日二十三時三十五分三秒
20 Julian Days 2459475.48267
21 Modified Julian Days 59474.98267
2021 lịch
2021/09 lịch
2021/09/17 lịch