Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2021/06/15 01:44:15
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1623735855
2 YMD 2021/06/15 01:44:15
3 XMLXSD 2021-06-15T01:44:15-04:00
4 Atom 2021-06-15T01:44:15-04:00
5 x509 Jun 15 01:44:15 2021 UTC
6 HTTP Tue, 15 Jun 2021 05:44:15 GMT
7 JavaScript Tue Jun 15 01:44:15 UTC-0400 2021
8 W3CDTF 2021-06-15T01:44:15-04:00
9 Mail Tue, 15 Jun 2021 01:44:15 -0400
10 LDAP 20210615054415Z
11 Excel 44362.2390625002
12 MySQL 2021-06-15 01:44:15
13 Postgres 2021-06-15 01:44:15-0400
14 Oracle 2021-06-15 01:44:15
15 SQLite 2021-06-15 05:44:15
16 MSSQL 2021-06-15 01:44:15.000
17 DB2 2021-06-15-01.44.15
18 Sybase 06/15/2021 01:44:15.000
19 Japanese 平成三十三年六月十五日一時四十四分十五秒
20 Julian Days 2459380.57240
21 Modified Julian Days 59380.07240
2021 lịch
2021/06 lịch
2021/06/15 lịch