Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2023/05/28 21:20:11
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1685323211
2 YMD 2023/05/28 21:20:11
3 XMLXSD 2023-05-28T21:20:11-04:00
4 Atom 2023-05-28T21:20:11-04:00
5 x509 May 28 21:20:11 2023 UTC
6 HTTP Mon, 29 May 2023 01:20:11 GMT
7 JavaScript Sun May 28 21:20:11 UTC-0400 2023
8 W3CDTF 2023-05-28T21:20:11-04:00
9 Mail Sun, 28 May 2023 21:20:11 -0400
10 LDAP 20230529012011Z
11 Excel 45075.0556828706
12 MySQL 2023-05-28 21:20:11
13 Postgres 2023-05-28 21:20:11-0400
14 Oracle 2023-05-28 21:20:11
15 SQLite 2023-05-29 01:20:11
16 MSSQL 2023-05-28 21:20:11.000
17 DB2 2023-05-28-21.20.11
18 Sybase 05/28/2023 21:20:11.000
19 Japanese 平成三十五年五月二十八日二十一時二十〇分十一秒
20 Julian Days 2460093.38902
21 Modified Julian Days 60092.88902
2023 lịch
2023/05 lịch
2023/05/28 lịch