Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2024/05/18 05:58:15
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-04:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1716026295
2 YMD 2024/05/18 05:58:15
3 XMLXSD 2024-05-18T05:58:15-04:00
4 Atom 2024-05-18T05:58:15-04:00
5 x509 May 18 05:58:15 2024 UTC
6 HTTP Sat, 18 May 2024 09:58:15 GMT
7 JavaScript Sat May 18 05:58:15 UTC-0400 2024
8 W3CDTF 2024-05-18T05:58:15-04:00
9 Mail Sat, 18 May 2024 05:58:15 -0400
10 LDAP 20240518095815Z
11 Excel 45430.4154513888
12 MySQL 2024-05-18 05:58:15
13 Postgres 2024-05-18 05:58:15-0400
14 Oracle 2024-05-18 05:58:15
15 SQLite 2024-05-18 09:58:15
16 MSSQL 2024-05-18 05:58:15.000
17 DB2 2024-05-18-05.58.15
18 Sybase 05/18/2024 05:58:15.000
19 Japanese 平成三十六年五月十八日五時五十八分十五秒
20 Julian Days 2460448.74878
21 Modified Julian Days 60448.24878
2024 lịch
2024/05 lịch
2024/05/18 lịch