Bạn có thể nhập ở nhiều định dạng khác nhau. 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (định dạng thư), v.v.


kết quả

Giá trị đầu vào:2023/01/29 00:00:44
Kiểu đầu vào:YMD
Múi giờ:(UTC-05:00) Hoa Kỳ / New York / New York

# kiểu giá trị
1 unixtime 1674968444
2 YMD 2023/01/29 00:00:44
3 XMLXSD 2023-01-29T00:00:44-05:00
4 Atom 2023-01-29T00:00:44-05:00
5 x509 Jan 29 00:00:44 2023 UTC
6 HTTP Sun, 29 Jan 2023 05:00:44 GMT
7 JavaScript Sun Jan 29 00:00:44 UTC-0500 2023
8 W3CDTF 2023-01-29T00:00:44-05:00
9 Mail Sun, 29 Jan 2023 00:00:44 -0500
10 LDAP 20230129050044Z
11 Excel 44955.2088425928
12 MySQL 2023-01-29 00:00:44
13 Postgres 2023-01-29 00:00:44-0500
14 Oracle 2023-01-29 00:00:44
15 SQLite 2023-01-29 05:00:44
16 MSSQL 2023-01-29 00:00:44.000
17 DB2 2023-01-29-00.00.44
18 Sybase 01/29/2023 00:00:44.000
19 Japanese 平成三十五年一月二十九日〇時〇分四十四秒
20 Julian Days 2459973.50051
21 Modified Julian Days 59973.00051
2023 lịch
2023/01 lịch
2023/01/29 lịch