คุณสามารถป้อนในรูปแบบต่างๆ 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (รูปแบบเมล) เป็นต้น


ผลลัพธ์

ค่าอินพุต:2022/10/02 16:39:59
ประเภทอินพุต:YMD
เขตเวลา:(UTC-04:00) สหรัฐอเมริกา/นิวยอร์ก/นิวยอร์ก

# ชนิด มูลค่า
1 unixtime 1664743199
2 YMD 2022/10/02 16:39:59
3 XMLXSD 2022-10-02T16:39:59-04:00
4 Atom 2022-10-02T16:39:59-04:00
5 x509 Oct 02 16:39:59 2022 UTC
6 HTTP Sun, 02 Oct 2022 20:39:59 GMT
7 JavaScript Sun Oct 2 16:39:59 UTC-0400 2022
8 W3CDTF 2022-10-02T16:39:59-04:00
9 Mail Sun, 2 Oct 2022 16:39:59 -0400
10 LDAP 20221002203959Z
11 Excel 44836.861099537
12 MySQL 2022-10-02 16:39:59
13 Postgres 2022-10-02 16:39:59-0400
14 Oracle 2022-10-02 16:39:59
15 SQLite 2022-10-02 20:39:59
16 MSSQL 2022-10-02 16:39:59.000
17 DB2 2022-10-02-16.39.59
18 Sybase 10/02/2022 16:39:59.000
19 Japanese 平成三十四年十〇月二日十六時三十九分五十九秒
20 Julian Days 2459855.19443
21 Modified Julian Days 59854.69443
2022 ปฏิทิน
2022/10 ปฏิทิน
2022/10/02 ปฏิทิน