คุณสามารถป้อนในรูปแบบต่างๆ 1469460738(unix time)、Tue, 26 Jul 2016 00:32:18 +0900 (รูปแบบเมล) เป็นต้น


ผลลัพธ์

ค่าอินพุต:2022/05/19 12:25:27
ประเภทอินพุต:YMD
เขตเวลา:(UTC-04:00) สหรัฐอเมริกา/นิวยอร์ก/นิวยอร์ก

# ชนิด มูลค่า
1 unixtime 1652977527
2 YMD 2022/05/19 12:25:27
3 XMLXSD 2022-05-19T12:25:27-04:00
4 Atom 2022-05-19T12:25:27-04:00
5 x509 May 19 12:25:27 2022 UTC
6 HTTP Thu, 19 May 2022 16:25:27 GMT
7 JavaScript Thu May 19 12:25:27 UTC-0400 2022
8 W3CDTF 2022-05-19T12:25:27-04:00
9 Mail Thu, 19 May 2022 12:25:27 -0400
10 LDAP 20220519162527Z
11 Excel 44700.6843402777
12 MySQL 2022-05-19 12:25:27
13 Postgres 2022-05-19 12:25:27-0400
14 Oracle 2022-05-19 12:25:27
15 SQLite 2022-05-19 16:25:27
16 MSSQL 2022-05-19 12:25:27.000
17 DB2 2022-05-19-12.25.27
18 Sybase 05/19/2022 12:25:27.000
19 Japanese 平成三十四年五月十九日十二時二十五分二十七秒
20 Julian Days 2459719.01767
21 Modified Julian Days 59718.51767
2022 ปฏิทิน
2022/05 ปฏิทิน
2022/05/19 ปฏิทิน