Tải xuống

---Mbps

tải lên

---Mbps

Ping

---ms
0%
Máy chủ đo lường: (Máy chủ tốt nhất được tự động chọn)

Thông tin kết nối

Cơ quan
Mua lại
ISP
AMAZON-AES
MTU
Mua lại
MSS
Mua lại
RWIN
Mua lại
Window scale
Mua lại
TTL
Mua lại
timestamp
Mua lại
sack
Mua lại
Kiểu kết nối
Mua lại