May 28, 2021

  

May 28, 2021

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2021ปี4เดือน17วัน
ยุค:令和3ปี
โรคุโย:友引
ราศี:丙子
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:金曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:67.029
สุริยุปราคาดวงจันทร์:270.364
อายุดวงจันทร์:16.332
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:95.910

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:04:27
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:38
พระอาทิตย์ตก:18:49

Moonrise:21:37
กลางดวงจันทร์ใต้:01:22
ดวงจันทร์:06:12

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2024/06/17 09:01:14 " และ " 2021/05/28 00:00:00 "
3ปี0เดือน20วัน 9เวลา1นาที14วินาที
3ปี
36เดือน
1,116วัน
26,793เวลา
1,607,581นาที
96,454,874วินาที