Jul 10, 2020

  

Jul 10, 2020

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2020ปี5เดือน20วัน
ยุค:令和2ปี
โรคุโย:赤口
ราศี:甲寅
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:金曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:108.336
สุริยุปราคาดวงจันทร์:346.849
อายุดวงจันทร์:18.844
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:76.115

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:04:33
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:46
พระอาทิตย์ตก:18:58

Moonrise:22:42
กลางดวงจันทร์ใต้:03:53
ดวงจันทร์:09:38

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2024/05/24 20:03:18 " และ " 2020/07/10 00:00:00 "
3ปี10เดือน14วัน 20เวลา3นาที18วินาที
3ปี
46เดือน
1,414วัน
33,956เวลา
2,037,363นาที
122,241,798วินาที