Bạn cũng có thể thả tệp trực tiếp vào biểu mẫu này