ASP

Tôi xin lỗi.
Bây giờ nhân viên lễ tân mới nó đã hết hiệu lực.