Oct 3, 2020

  

Oct 3, 2020

เวลาปัจจุบัน:

ปฏิทินจันทรคติ:2020ปี8เดือน17วัน
ยุค:令和2ปี
โรคุโย:赤口
ราศี:己卯
วันหยุดราชการ:該当無し
ข้อตกลงพลังงานแสงอาทิตย์ยี่สิบสี่:該当無し
วันของสัปดาห์:土曜日

พิกัดสุริยุปราคาของดวงอาทิตย์:190.373
สุริยุปราคาดวงจันทร์:23.964
อายุดวงจันทร์:15.665
อัตราส่วนความสว่างของดวงจันทร์:98.600

โตเกียวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้าและออก
พระอาทิตย์ขึ้น:05:37
เวลากลางญี่ปุ่น - ใต้:11:29
พระอาทิตย์ตก:17:21

Moonrise:18:33
กลางดวงจันทร์ใต้:00:27
ดวงจันทร์:06:56

ความแตกต่างระหว่างเวลาปัจจุบัน " 2024/06/25 00:15:28 " และ " 2020/10/03 00:00:00 "
3ปี8เดือน22วัน 0เวลา15นาที28วินาที
3ปี
44เดือน
1,361วัน
32,664เวลา
1,959,855นาที
117,591,328วินาที