MAC 주소 또는 업체 이름을 입력 해주세요


업체 상세 - Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.


Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.
5F, Gongxiang Space, No.100 Tuanjie Road, Nanjing, China
Nanjing  Jiangsu  211800
 CN

OUI block 범위
7C:B9:4C MA-L 7C:B9:4C:00:00:00 - 7C:B9:4C:FF:FF:FF
AC:D8:29 MA-L AC:D8:29:00:00:00 - AC:D8:29:FF:FF:FF
B4:0E:CF MA-L B4:0E:CF:00:00:00 - B4:0E:CF:FF:FF:FF
FC:13:F0 MA-L FC:13:F0:00:00:00 - FC:13:F0:FF:FF:FF