déc. 2021

Heure actuelle:

déc. 2021 déc. 2021

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
28 29 30 1 2 3 4 5
先負 10/24 23.2 庚辰 仏滅 10/25 24.2 辛巳 大安 10/26 25.2 壬午 赤口 10/27 26.2 癸未 先勝 10/28 27.2 甲申 友引 10/29 28.2 乙酉 大安 11/1 -0.2 丙戌 赤口 11/2 0.8 丁亥
5 6 7 8 9 10 11 12
赤口 11/2 0.8 丁亥 先勝 11/3 1.8 戊子 友引 11/4 2.8 己丑 先負 11/5 3.8 庚寅 仏滅 11/6 4.8 辛卯 大安 11/7 5.8 壬辰 赤口 11/8 6.8 癸巳 先勝 11/9 7.8 甲午
12 13 14 15 16 17 18 19
先勝 11/9 7.8 甲午 友引 11/10 8.8 乙未 先負 11/11 9.8 丙申 仏滅 11/12 10.8 丁酉 大安 11/13 11.8 戊戌 赤口 11/14 12.8 己亥 先勝 11/15 13.8 庚子 友引 11/16 14.8 辛丑
19 20 21 22 23 24 25 26
友引 11/16 14.8 辛丑 先負 11/17 15.8 壬寅 仏滅 11/18 16.8 癸卯 大安 11/19 17.8 甲辰 赤口 11/20 18.8 乙巳 Vacances en remplacement 先勝 11/21 19.8 丙午 le jour de Noël 友引 11/22 20.8 丁未 先負 11/23 21.8 戊申
26 27 28 29 30 31 1 2
先負 11/23 21.8 戊申 仏滅 11/24 22.8 己酉 大安 11/25 23.8 庚戌 赤口 11/26 24.8 辛亥 先勝 11/27 25.8 壬子 Vacances en remplacement 友引 11/28 26.8 癸丑 Le jour de l'An 先負 11/29 27.8 甲寅 仏滅 11/30 28.8 乙卯
2 3 4 5 6 7 8 9
仏滅 11/30 28.8 乙卯 赤口 12/1 0.4 丙辰 先勝 12/2 1.4 丁巳 友引 12/3 2.4 戊午 先負 12/4 3.4 己未 仏滅 12/5 4.4 庚申 大安 12/6 5.4 辛酉 赤口 12/7 6.4 壬戌
-祝日-
12/24  Vacances en remplacement - Vacances de transfert « le jour de Noël »
12/25  le jour de Noël -
12/31  Vacances en remplacement - Vacances de transfert « Le jour de l'An »