Cứu giúp

Tên nhà cung cấp có thể được xác định từ địa chỉ MAC.
Chỉ có thể xác định nhà cung cấp với 3 byte đầu tiên.
Phương thức đầu vào là
08-00-27-00-01-02
08:00:27:00:01:02
Nó có thể được phân tách bằng dấu gạch ngang hoặc dấu hai chấm.(Phần màu xanh có thể được bỏ qua).