ก.ค. 1977

เวลาปัจจุบัน:

ก.ค. 1977 ก.ค. 1977

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
26 27 28 29 30 1 2 3
友引 5/10 9.4 甲寅 先負 5/11 10.4 乙卯 仏滅 5/12 11.4 丙辰 大安 5/13 12.4 丁巳 赤口 5/14 13.4 戊午 先勝 5/15 14.4 己未 友引 5/16 15.4 庚申 先負 5/17 16.4 辛酉
3 4 5 6 7 8 9 10
先負 5/17 16.4 辛酉 วันประกาศอิสรภาพ 仏滅 5/18 17.4 壬戌 大安 5/19 18.4 癸亥 赤口 5/20 19.4 甲子 先勝 5/21 20.4 乙丑 友引 5/22 21.4 丙寅 先負 5/23 22.4 丁卯 仏滅 5/24 23.4 戊辰
10 11 12 13 14 15 16 17
仏滅 5/24 23.4 戊辰 大安 5/25 24.4 己巳 赤口 5/26 25.4 庚午 先勝 5/27 26.4 辛未 友引 5/28 27.4 壬申 先負 5/29 28.4 癸酉 赤口 6/1 -0.2 甲戌 先勝 6/2 0.8 乙亥
17 18 19 20 21 22 23 24
先勝 6/2 0.8 乙亥 友引 6/3 1.8 丙子 先負 6/4 2.8 丁丑 仏滅 6/5 3.8 戊寅 大安 6/6 4.8 己卯 赤口 6/7 5.8 庚辰 先勝 6/8 6.8 辛巳 友引 6/9 7.8 壬午
24 25 26 27 28 29 30 31
友引 6/9 7.8 壬午 先負 6/10 8.8 癸未 仏滅 6/11 9.8 甲申 大安 6/12 10.8 乙酉 赤口 6/13 11.8 丙戌 先勝 6/14 12.8 丁亥 友引 6/15 13.8 戊子 先負 6/16 14.8 己丑
31 1 2 3 4 5 6 7
先負 6/16 14.8 己丑 仏滅 6/17 15.8 庚寅 大安 6/18 16.8 辛卯 赤口 6/19 17.8 壬辰 先勝 6/20 18.8 癸巳 友引 6/21 19.8 甲午 先負 6/22 20.8 乙未 仏滅 6/23 21.8 丙申
-祝日-
7/4  วันประกาศอิสรภาพ -