2022

  

2022

 Afficher janv. à août ici
Heure actuelle:
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
先負 11/23 21.8 戊申 仏滅 11/24 22.8 己酉 大安 11/25 23.8 庚戌 赤口 11/26 24.8 辛亥 先勝 11/27 25.8 壬子 Vacances en remplacement 友引 11/28 26.8 癸丑 Le jour de l'An 先負 11/29 27.8 甲寅 仏滅 11/30 28.8 乙卯
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
仏滅 11/30 28.8 乙卯 赤口 12/1 0.4 丙辰 先勝 12/2 1.4 丁巳 友引 12/3 2.4 戊午 先負 12/4 3.4 己未 仏滅 12/5 4.4 庚申 大安 12/6 5.4 辛酉 赤口 12/7 6.4 壬戌
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
赤口 12/7 6.4 壬戌 先勝 12/8 7.4 癸亥 友引 12/9 8.4 甲子 先負 12/10 9.4 乙丑 仏滅 12/11 10.4 丙寅 大安 12/12 11.4 丁卯 赤口 12/13 12.4 戊辰 先勝 12/14 13.4 己巳
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
先勝 12/14 13.4 己巳 Journée Martin Luther King Jr 友引 12/15 14.4 庚午 先負 12/16 15.4 辛未 仏滅 12/17 16.4 壬申 大安 12/18 17.4 癸酉 赤口 12/19 18.4 甲戌 先勝 12/20 19.4 乙亥 友引 12/21 20.4 丙子
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
友引 12/21 20.4 丙子 先負 12/22 21.4 丁丑 仏滅 12/23 22.4 戊寅 大安 12/24 23.4 己卯 赤口 12/25 24.4 庚辰 先勝 12/26 25.4 辛巳 友引 12/27 26.4 壬午 先負 12/28 27.4 癸未
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 12/28 27.4 癸未 仏滅 12/29 28.4 甲申 先勝 1/1 -0.1 乙酉 友引 1/2 0.9 丙戌 先負 1/3 1.9 丁亥 仏滅 1/4 2.9 戊子 大安 1/5 3.9 己丑 赤口 1/6 4.9 庚寅
1:Le jour de l'An / 17:Journée Martin Luther King Jr
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 12/28 27.4 癸未 仏滅 12/29 28.4 甲申 先勝 1/1 -0.1 乙酉 友引 1/2 0.9 丙戌 先負 1/3 1.9 丁亥 仏滅 1/4 2.9 戊子 大安 1/5 3.9 己丑 赤口 1/6 4.9 庚寅
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
赤口 1/6 4.9 庚寅 先勝 1/7 5.9 辛卯 友引 1/8 6.9 壬辰 先負 1/9 7.9 癸巳 仏滅 1/10 8.9 甲午 大安 1/11 9.9 乙未 赤口 1/12 10.9 丙申 先勝 1/13 11.9 丁酉
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
先勝 1/13 11.9 丁酉 友引 1/14 12.9 戊戌 先負 1/15 13.9 己亥 仏滅 1/16 14.9 庚子 大安 1/17 15.9 辛丑 赤口 1/18 16.9 壬寅 先勝 1/19 17.9 癸卯 友引 1/20 18.9 甲辰
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
友引 1/20 18.9 甲辰 Anniversaire de George Washington 先負 1/21 19.9 乙巳 仏滅 1/22 20.9 丙午 大安 1/23 21.9 丁未 赤口 1/24 22.9 戊申 先勝 1/25 23.9 己酉 友引 1/26 24.9 庚戌 先負 1/27 25.9 辛亥
27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 1/27 25.9 辛亥 仏滅 1/28 26.9 壬子 大安 1/29 27.9 癸丑 赤口 1/30 28.9 甲寅 友引 2/1 0.4 乙卯 先負 2/2 1.4 丙辰 仏滅 2/3 2.4 丁巳 大安 2/4 3.4 戊午
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
大安 2/4 3.4 戊午 赤口 2/5 4.4 己未 先勝 2/6 5.4 庚申 友引 2/7 6.4 辛酉 先負 2/8 7.4 壬戌 仏滅 2/9 8.4 癸亥 大安 2/10 9.4 甲子 赤口 2/11 10.4 乙丑
21:Anniversaire de George Washington
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 1/27 25.9 辛亥 仏滅 1/28 26.9 壬子 大安 1/29 27.9 癸丑 赤口 1/30 28.9 甲寅 友引 2/1 0.4 乙卯 先負 2/2 1.4 丙辰 仏滅 2/3 2.4 丁巳 大安 2/4 3.4 戊午
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
大安 2/4 3.4 戊午 赤口 2/5 4.4 己未 先勝 2/6 5.4 庚申 友引 2/7 6.4 辛酉 先負 2/8 7.4 壬戌 仏滅 2/9 8.4 癸亥 大安 2/10 9.4 甲子 赤口 2/11 10.4 乙丑
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
赤口 2/11 10.4 乙丑 先勝 2/12 11.4 丙寅 友引 2/13 12.4 丁卯 先負 2/14 13.4 戊辰 仏滅 2/15 14.4 己巳 大安 2/16 15.4 庚午 赤口 2/17 16.4 辛未 先勝 2/18 17.4 壬申
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
先勝 2/18 17.4 壬申 友引 2/19 18.4 癸酉 先負 2/20 19.4 甲戌 仏滅 2/21 20.4 乙亥 大安 2/22 21.4 丙子 赤口 2/23 22.4 丁丑 先勝 2/24 23.4 戊寅 友引 2/25 24.4 己卯
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
友引 2/25 24.4 己卯 先負 2/26 25.4 庚辰 仏滅 2/27 26.4 辛巳 大安 2/28 27.4 壬午 赤口 2/29 28.4 癸未 先負 3/1 -0.1 甲申 仏滅 3/2 0.9 乙酉 大安 3/3 1.9 丙戌
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
大安 3/3 1.9 丙戌 赤口 3/4 2.9 丁亥 先勝 3/5 3.9 戊子 友引 3/6 4.9 己丑 先負 3/7 5.9 庚寅 仏滅 3/8 6.9 辛卯 大安 3/9 7.9 壬辰 赤口 3/10 8.9 癸巳
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
友引 2/25 24.4 己卯 先負 2/26 25.4 庚辰 仏滅 2/27 26.4 辛巳 大安 2/28 27.4 壬午 赤口 2/29 28.4 癸未 先負 3/1 -0.1 甲申 仏滅 3/2 0.9 乙酉 大安 3/3 1.9 丙戌
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
大安 3/3 1.9 丙戌 赤口 3/4 2.9 丁亥 先勝 3/5 3.9 戊子 友引 3/6 4.9 己丑 先負 3/7 5.9 庚寅 仏滅 3/8 6.9 辛卯 大安 3/9 7.9 壬辰 赤口 3/10 8.9 癸巳
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
赤口 3/10 8.9 癸巳 先勝 3/11 9.9 甲午 友引 3/12 10.9 乙未 先負 3/13 11.9 丙申 仏滅 3/14 12.9 丁酉 大安 3/15 13.9 戊戌 赤口 3/16 14.9 己亥 先勝 3/17 15.9 庚子
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
先勝 3/17 15.9 庚子 友引 3/18 16.9 辛丑 先負 3/19 17.9 壬寅 仏滅 3/20 18.9 癸卯 大安 3/21 19.9 甲辰 赤口 3/22 20.9 乙巳 先勝 3/23 21.9 丙午 友引 3/24 22.9 丁未
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
友引 3/24 22.9 丁未 先負 3/25 23.9 戊申 仏滅 3/26 24.9 己酉 大安 3/27 25.9 庚戌 赤口 3/28 26.9 辛亥 先勝 3/29 27.9 壬子 友引 3/30 28.9 癸丑 仏滅 4/1 0.3 甲寅
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
仏滅 4/1 0.3 甲寅 大安 4/2 1.3 乙卯 赤口 4/3 2.3 丙辰 先勝 4/4 3.3 丁巳 友引 4/5 4.3 戊午 先負 4/6 5.3 己未 仏滅 4/7 6.3 庚申 大安 4/8 7.3 辛酉
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
友引 3/24 22.9 丁未 先負 3/25 23.9 戊申 仏滅 3/26 24.9 己酉 大安 3/27 25.9 庚戌 赤口 3/28 26.9 辛亥 先勝 3/29 27.9 壬子 友引 3/30 28.9 癸丑 仏滅 4/1 0.3 甲寅
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
仏滅 4/1 0.3 甲寅 大安 4/2 1.3 乙卯 赤口 4/3 2.3 丙辰 先勝 4/4 3.3 丁巳 友引 4/5 4.3 戊午 先負 4/6 5.3 己未 仏滅 4/7 6.3 庚申 大安 4/8 7.3 辛酉
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
大安 4/8 7.3 辛酉 赤口 4/9 8.3 壬戌 先勝 4/10 9.3 癸亥 友引 4/11 10.3 甲子 先負 4/12 11.3 乙丑 仏滅 4/13 12.3 丙寅 大安 4/14 13.3 丁卯 赤口 4/15 14.3 戊辰
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
赤口 4/15 14.3 戊辰 先勝 4/16 15.3 己巳 友引 4/17 16.3 庚午 先負 4/18 17.3 辛未 仏滅 4/19 18.3 壬申 大安 4/20 19.3 癸酉 赤口 4/21 20.3 甲戌 先勝 4/22 21.3 乙亥
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
先勝 4/22 21.3 乙亥 友引 4/23 22.3 丙子 先負 4/24 23.3 丁丑 仏滅 4/25 24.3 戊寅 大安 4/26 25.3 己卯 赤口 4/27 26.3 庚辰 先勝 4/28 27.3 辛巳 友引 4/29 28.3 壬午
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 4/29 28.3 壬午 Memorial Day 大安 5/1 -0.4 癸未 赤口 5/2 0.6 甲申 先勝 5/3 1.6 乙酉 友引 5/4 2.6 丙戌 先負 5/5 3.6 丁亥 仏滅 5/6 4.6 戊子 大安 5/7 5.6 己丑
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
大安 5/7 5.6 己丑 赤口 5/8 6.6 庚寅 先勝 5/9 7.6 辛卯 友引 5/10 8.6 壬辰 先負 5/11 9.6 癸巳 仏滅 5/12 10.6 甲午 大安 5/13 11.6 乙未 赤口 5/14 12.6 丙申
30:Memorial Day
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 4/29 28.3 壬午 Memorial Day 大安 5/1 -0.4 癸未 赤口 5/2 0.6 甲申 先勝 5/3 1.6 乙酉 友引 5/4 2.6 丙戌 先負 5/5 3.6 丁亥 仏滅 5/6 4.6 戊子 大安 5/7 5.6 己丑
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
大安 5/7 5.6 己丑 赤口 5/8 6.6 庚寅 先勝 5/9 7.6 辛卯 友引 5/10 8.6 壬辰 先負 5/11 9.6 癸巳 仏滅 5/12 10.6 甲午 大安 5/13 11.6 乙未 赤口 5/14 12.6 丙申
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
赤口 5/14 12.6 丙申 先勝 5/15 13.6 丁酉 友引 5/16 14.6 戊戌 先負 5/17 15.6 己亥 仏滅 5/18 16.6 庚子 大安 5/19 17.6 辛丑 赤口 5/20 18.6 壬寅 先勝 5/21 19.6 癸卯
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
先勝 5/21 19.6 癸卯 友引 5/22 20.6 甲辰 先負 5/23 21.6 乙巳 仏滅 5/24 22.6 丙午 大安 5/25 23.6 丁未 赤口 5/26 24.6 戊申 先勝 5/27 25.6 己酉 友引 5/28 26.6 庚戌
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
友引 5/28 26.6 庚戌 先負 5/29 27.6 辛亥 仏滅 5/30 28.6 壬子 赤口 6/1 0.0 癸丑 先勝 6/2 1.0 甲寅 友引 6/3 2.0 乙卯 先負 6/4 3.0 丙辰 仏滅 6/5 4.0 丁巳
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
仏滅 6/5 4.0 丁巳 Jour de l'indépendance 大安 6/6 5.0 戊午 赤口 6/7 6.0 己未 先勝 6/8 7.0 庚申 友引 6/9 8.0 辛酉 先負 6/10 9.0 壬戌 仏滅 6/11 10.0 癸亥 大安 6/12 11.0 甲子
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
友引 5/28 26.6 庚戌 先負 5/29 27.6 辛亥 仏滅 5/30 28.6 壬子 赤口 6/1 0.0 癸丑 先勝 6/2 1.0 甲寅 友引 6/3 2.0 乙卯 先負 6/4 3.0 丙辰 仏滅 6/5 4.0 丁巳
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
仏滅 6/5 4.0 丁巳 Jour de l'indépendance 大安 6/6 5.0 戊午 赤口 6/7 6.0 己未 先勝 6/8 7.0 庚申 友引 6/9 8.0 辛酉 先負 6/10 9.0 壬戌 仏滅 6/11 10.0 癸亥 大安 6/12 11.0 甲子
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
大安 6/12 11.0 甲子 赤口 6/13 12.0 乙丑 先勝 6/14 13.0 丙寅 友引 6/15 14.0 丁卯 先負 6/16 15.0 戊辰 仏滅 6/17 16.0 己巳 大安 6/18 17.0 庚午 赤口 6/19 18.0 辛未
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
赤口 6/19 18.0 辛未 先勝 6/20 19.0 壬申 友引 6/21 20.0 癸酉 先負 6/22 21.0 甲戌 仏滅 6/23 22.0 乙亥 大安 6/24 23.0 丙子 赤口 6/25 24.0 丁丑 先勝 6/26 25.0 戊寅
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
先勝 6/26 25.0 戊寅 友引 6/27 26.0 己卯 先負 6/28 27.0 庚辰 仏滅 6/29 28.0 辛巳 大安 6/30 29.0 壬午 先勝 7/1 0.4 癸未 友引 7/2 1.4 甲申 先負 7/3 2.4 乙酉
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
先負 7/3 2.4 乙酉 仏滅 7/4 3.4 丙戌 大安 7/5 4.4 丁亥 赤口 7/6 5.4 戊子 先勝 7/7 6.4 己丑 友引 7/8 7.4 庚寅 先負 7/9 8.4 辛卯 仏滅 7/10 9.4 壬辰
4:Jour de l'indépendance
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
先負 7/3 2.4 乙酉 仏滅 7/4 3.4 丙戌 大安 7/5 4.4 丁亥 赤口 7/6 5.4 戊子 先勝 7/7 6.4 己丑 友引 7/8 7.4 庚寅 先負 7/9 8.4 辛卯 仏滅 7/10 9.4 壬辰
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
仏滅 7/10 9.4 壬辰 大安 7/11 10.4 癸巳 赤口 7/12 11.4 甲午 先勝 7/13 12.4 乙未 友引 7/14 13.4 丙申 先負 7/15 14.4 丁酉 仏滅 7/16 15.4 戊戌 大安 7/17 16.4 己亥
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
大安 7/17 16.4 己亥 赤口 7/18 17.4 庚子 先勝 7/19 18.4 辛丑 友引 7/20 19.4 壬寅 先負 7/21 20.4 癸卯 仏滅 7/22 21.4 甲辰 大安 7/23 22.4 乙巳 赤口 7/24 23.4 丙午
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
赤口 7/24 23.4 丙午 先勝 7/25 24.4 丁未 友引 7/26 25.4 戊申 先負 7/27 26.4 己酉 仏滅 7/28 27.4 庚戌 大安 7/29 28.4 辛亥 友引 8/1 -0.2 壬子 先負 8/2 0.8 癸丑
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
先負 8/2 0.8 癸丑 仏滅 8/3 1.8 甲寅 大安 8/4 2.8 乙卯 赤口 8/5 3.8 丙辰 先勝 8/6 4.8 丁巳 友引 8/7 5.8 戊午 先負 8/8 6.8 己未 仏滅 8/9 7.8 庚申
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
仏滅 8/9 7.8 庚申 Fête du travail 大安 8/10 8.8 辛酉 赤口 8/11 9.8 壬戌 先勝 8/12 10.8 癸亥 友引 8/13 11.8 甲子 先負 8/14 12.8 乙丑 仏滅 8/15 13.8 丙寅 大安 8/16 14.8 丁卯
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
先負 8/2 0.8 癸丑 仏滅 8/3 1.8 甲寅 大安 8/4 2.8 乙卯 赤口 8/5 3.8 丙辰 先勝 8/6 4.8 丁巳 友引 8/7 5.8 戊午 先負 8/8 6.8 己未 仏滅 8/9 7.8 庚申
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
仏滅 8/9 7.8 庚申 Fête du travail 大安 8/10 8.8 辛酉 赤口 8/11 9.8 壬戌 先勝 8/12 10.8 癸亥 友引 8/13 11.8 甲子 先負 8/14 12.8 乙丑 仏滅 8/15 13.8 丙寅 大安 8/16 14.8 丁卯
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
大安 8/16 14.8 丁卯 赤口 8/17 15.8 戊辰 先勝 8/18 16.8 己巳 友引 8/19 17.8 庚午 先負 8/20 18.8 辛未 仏滅 8/21 19.8 壬申 大安 8/22 20.8 癸酉 赤口 8/23 21.8 甲戌
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
赤口 8/23 21.8 甲戌 先勝 8/24 22.8 乙亥 友引 8/25 23.8 丙子 先負 8/26 24.8 丁丑 仏滅 8/27 25.8 戊寅 大安 8/28 26.8 己卯 赤口 8/29 27.8 庚辰 先勝 8/30 28.8 辛巳
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
先勝 8/30 28.8 辛巳 先負 9/1 0.2 壬午 仏滅 9/2 1.2 癸未 大安 9/3 2.2 甲申 赤口 9/4 3.2 乙酉 先勝 9/5 4.2 丙戌 友引 9/6 5.2 丁亥 先負 9/7 6.2 戊子
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先負 9/7 6.2 戊子 仏滅 9/8 7.2 己丑 大安 9/9 8.2 庚寅 赤口 9/10 9.2 辛卯 先勝 9/11 10.2 壬辰 友引 9/12 11.2 癸巳 先負 9/13 12.2 甲午 仏滅 9/14 13.2 乙未
5:Fête du travail
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
先勝 8/30 28.8 辛巳 先負 9/1 0.2 壬午 仏滅 9/2 1.2 癸未 大安 9/3 2.2 甲申 赤口 9/4 3.2 乙酉 先勝 9/5 4.2 丙戌 友引 9/6 5.2 丁亥 先負 9/7 6.2 戊子
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先負 9/7 6.2 戊子 仏滅 9/8 7.2 己丑 大安 9/9 8.2 庚寅 赤口 9/10 9.2 辛卯 先勝 9/11 10.2 壬辰 友引 9/12 11.2 癸巳 先負 9/13 12.2 甲午 仏滅 9/14 13.2 乙未
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
仏滅 9/14 13.2 乙未 Jour de Christophe Colomb 大安 9/15 14.2 丙申 赤口 9/16 15.2 丁酉 先勝 9/17 16.2 戊戌 友引 9/18 17.2 己亥 先負 9/19 18.2 庚子 仏滅 9/20 19.2 辛丑 大安 9/21 20.2 壬寅
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
大安 9/21 20.2 壬寅 赤口 9/22 21.2 癸卯 先勝 9/23 22.2 甲辰 友引 9/24 23.2 乙巳 先負 9/25 24.2 丙午 仏滅 9/26 25.2 丁未 大安 9/27 26.2 戊申 赤口 9/28 27.2 己酉
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
赤口 9/28 27.2 己酉 先勝 9/29 28.2 庚戌 仏滅 10/1 -0.3 辛亥 大安 10/2 0.7 壬子 赤口 10/3 1.7 癸丑 先勝 10/4 2.7 甲寅 友引 10/5 3.7 乙卯 先負 10/6 4.7 丙辰
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 10/6 4.7 丙辰 仏滅 10/7 5.7 丁巳 大安 10/8 6.7 戊午 赤口 10/9 7.7 己未 先勝 10/10 8.7 庚申 友引 10/11 9.7 辛酉 先負 10/12 10.7 壬戌 仏滅 10/13 11.7 癸亥
10:Jour de Christophe Colomb
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 10/6 4.7 丙辰 仏滅 10/7 5.7 丁巳 大安 10/8 6.7 戊午 赤口 10/9 7.7 己未 先勝 10/10 8.7 庚申 友引 10/11 9.7 辛酉 先負 10/12 10.7 壬戌 仏滅 10/13 11.7 癸亥
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
仏滅 10/13 11.7 癸亥 大安 10/14 12.7 甲子 赤口 10/15 13.7 乙丑 先勝 10/16 14.7 丙寅 友引 10/17 15.7 丁卯 Journée des anciens combattants 先負 10/18 16.7 戊辰 仏滅 10/19 17.7 己巳 大安 10/20 18.7 庚午
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
大安 10/20 18.7 庚午 赤口 10/21 19.7 辛未 先勝 10/22 20.7 壬申 友引 10/23 21.7 癸酉 先負 10/24 22.7 甲戌 仏滅 10/25 23.7 乙亥 大安 10/26 24.7 丙子 赤口 10/27 25.7 丁丑
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
赤口 10/27 25.7 丁丑 先勝 10/28 26.7 戊寅 友引 10/29 27.7 己卯 先負 10/30 28.7 庚辰 Jour de Thanksgiving 大安 11/1 0.2 辛巳 赤口 11/2 1.2 壬午 先勝 11/3 2.2 癸未 友引 11/4 3.2 甲申
27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4
友引 11/4 3.2 甲申 先負 11/5 4.2 乙酉 仏滅 11/6 5.2 丙戌 大安 11/7 6.2 丁亥 赤口 11/8 7.2 戊子 先勝 11/9 8.2 己丑 友引 11/10 9.2 庚寅 先負 11/11 10.2 辛卯
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
先負 11/11 10.2 辛卯 仏滅 11/12 11.2 壬辰 大安 11/13 12.2 癸巳 赤口 11/14 13.2 甲午 先勝 11/15 14.2 乙未 友引 11/16 15.2 丙申 先負 11/17 16.2 丁酉 仏滅 11/18 17.2 戊戌
11:Journée des anciens combattants / 24:Jour de Thanksgiving
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4
友引 11/4 3.2 甲申 先負 11/5 4.2 乙酉 仏滅 11/6 5.2 丙戌 大安 11/7 6.2 丁亥 赤口 11/8 7.2 戊子 先勝 11/9 8.2 己丑 友引 11/10 9.2 庚寅 先負 11/11 10.2 辛卯
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
先負 11/11 10.2 辛卯 仏滅 11/12 11.2 壬辰 大安 11/13 12.2 癸巳 赤口 11/14 13.2 甲午 先勝 11/15 14.2 乙未 友引 11/16 15.2 丙申 先負 11/17 16.2 丁酉 仏滅 11/18 17.2 戊戌
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
仏滅 11/18 17.2 戊戌 大安 11/19 18.2 己亥 赤口 11/20 19.2 庚子 先勝 11/21 20.2 辛丑 友引 11/22 21.2 壬寅 先負 11/23 22.2 癸卯 仏滅 11/24 23.2 甲辰 大安 11/25 24.2 乙巳
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
大安 11/25 24.2 乙巳 赤口 11/26 25.2 丙午 先勝 11/27 26.2 丁未 友引 11/28 27.2 戊申 先負 11/29 28.2 己酉 赤口 12/1 -0.3 庚戌 先勝 12/2 0.7 辛亥 le jour de Noël 友引 12/3 1.7 壬子
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
le jour de Noël 友引 12/3 1.7 壬子 Vacances en remplacement 先負 12/4 2.7 癸丑 仏滅 12/5 3.7 甲寅 大安 12/6 4.7 乙卯 赤口 12/7 5.7 丙辰 先勝 12/8 6.7 丁巳 友引 12/9 7.7 戊午 Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未 Vacances en remplacement 仏滅 12/11 9.7 庚申 大安 12/12 10.7 辛酉 赤口 12/13 11.7 壬戌 先勝 12/14 12.7 癸亥 友引 12/15 13.7 甲子 先負 12/16 14.7 乙丑 仏滅 12/17 15.7 丙寅
25:le jour de Noël / 26:Vacances en remplacement
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
le jour de Noël 友引 12/3 1.7 壬子 Vacances en remplacement 先負 12/4 2.7 癸丑 仏滅 12/5 3.7 甲寅 大安 12/6 4.7 乙卯 赤口 12/7 5.7 丙辰 先勝 12/8 6.7 丁巳 友引 12/9 7.7 戊午 Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未 Vacances en remplacement 仏滅 12/11 9.7 庚申 大安 12/12 10.7 辛酉 赤口 12/13 11.7 壬戌 先勝 12/14 12.7 癸亥 友引 12/15 13.7 甲子 先負 12/16 14.7 乙丑 仏滅 12/17 15.7 丙寅
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
仏滅 12/17 15.7 丙寅 大安 12/18 16.7 丁卯 赤口 12/19 17.7 戊辰 先勝 12/20 18.7 己巳 友引 12/21 19.7 庚午 先負 12/22 20.7 辛未 仏滅 12/23 21.7 壬申 大安 12/24 22.7 癸酉
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
大安 12/24 22.7 癸酉 Journée Martin Luther King Jr 赤口 12/25 23.7 甲戌 先勝 12/26 24.7 乙亥 友引 12/27 25.7 丙子 先負 12/28 26.7 丁丑 仏滅 12/29 27.7 戊寅 大安 12/30 28.7 己卯 先勝 1/1 0.3 庚辰
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
先勝 1/1 0.3 庚辰 友引 1/2 1.3 辛巳 先負 1/3 2.3 壬午 仏滅 1/4 3.3 癸未 大安 1/5 4.3 甲申 赤口 1/6 5.3 乙酉 先勝 1/7 6.3 丙戌 友引 1/8 7.3 丁亥
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 1/8 7.3 丁亥 先負 1/9 8.3 戊子 仏滅 1/10 9.3 己丑 大安 1/11 10.3 庚寅 赤口 1/12 11.3 辛卯 先勝 1/13 12.3 壬辰 友引 1/14 13.3 癸巳 先負 1/15 14.3 甲午
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 1/15 14.3 甲午 仏滅 1/16 15.3 乙未 大安 1/17 16.3 丙申 赤口 1/18 17.3 丁酉 先勝 1/19 18.3 戊戌 友引 1/20 19.3 己亥 先負 1/21 20.3 庚子 仏滅 1/22 21.3 辛丑
1:Le jour de l'An / 2:Vacances en remplacement / 16:Journée Martin Luther King Jr
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 1/8 7.3 丁亥 先負 1/9 8.3 戊子 仏滅 1/10 9.3 己丑 大安 1/11 10.3 庚寅 赤口 1/12 11.3 辛卯 先勝 1/13 12.3 壬辰 友引 1/14 13.3 癸巳 先負 1/15 14.3 甲午
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 1/15 14.3 甲午 仏滅 1/16 15.3 乙未 大安 1/17 16.3 丙申 赤口 1/18 17.3 丁酉 先勝 1/19 18.3 戊戌 友引 1/20 19.3 己亥 先負 1/21 20.3 庚子 仏滅 1/22 21.3 辛丑
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
仏滅 1/22 21.3 辛丑 大安 1/23 22.3 壬寅 赤口 1/24 23.3 癸卯 先勝 1/25 24.3 甲辰 友引 1/26 25.3 乙巳 先負 1/27 26.3 丙午 仏滅 1/28 27.3 丁未 大安 1/29 28.3 戊申
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
大安 1/29 28.3 戊申 Anniversaire de George Washington 友引 2/1 -0.2 己酉 先負 2/2 0.8 庚戌 仏滅 2/3 1.8 辛亥 大安 2/4 2.8 壬子 赤口 2/5 3.8 癸丑 先勝 2/6 4.8 甲寅 友引 2/7 5.8 乙卯
26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 2/7 5.8 乙卯 先負 2/8 6.8 丙辰 仏滅 2/9 7.8 丁巳 大安 2/10 8.8 戊午 赤口 2/11 9.8 己未 先勝 2/12 10.8 庚申 友引 2/13 11.8 辛酉 先負 2/14 12.8 壬戌
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 2/14 12.8 壬戌 仏滅 2/15 13.8 癸亥 大安 2/16 14.8 甲子 赤口 2/17 15.8 乙丑 先勝 2/18 16.8 丙寅 友引 2/19 17.8 丁卯 先負 2/20 18.8 戊辰 仏滅 2/21 19.8 己巳
20:Anniversaire de George Washington
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 2/7 5.8 乙卯 先負 2/8 6.8 丙辰 仏滅 2/9 7.8 丁巳 大安 2/10 8.8 戊午 赤口 2/11 9.8 己未 先勝 2/12 10.8 庚申 友引 2/13 11.8 辛酉 先負 2/14 12.8 壬戌
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 2/14 12.8 壬戌 仏滅 2/15 13.8 癸亥 大安 2/16 14.8 甲子 赤口 2/17 15.8 乙丑 先勝 2/18 16.8 丙寅 友引 2/19 17.8 丁卯 先負 2/20 18.8 戊辰 仏滅 2/21 19.8 己巳
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
仏滅 2/21 19.8 己巳 大安 2/22 20.8 庚午 赤口 2/23 21.8 辛未 先勝 2/24 22.8 壬申 友引 2/25 23.8 癸酉 先負 2/26 24.8 甲戌 仏滅 2/27 25.8 乙亥 大安 2/28 26.8 丙子
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
大安 2/28 26.8 丙子 赤口 2/29 27.8 丁丑 先勝 2/30 28.8 戊寅 友引 閏2/1 0.4 己卯 先負 閏2/2 1.4 庚辰 仏滅 閏2/3 2.4 辛巳 大安 閏2/4 3.4 壬午 赤口 閏2/5 4.4 癸未
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
赤口 閏2/5 4.4 癸未 先勝 閏2/6 5.4 甲申 友引 閏2/7 6.4 乙酉 先負 閏2/8 7.4 丙戌 仏滅 閏2/9 8.4 丁亥 大安 閏2/10 9.4 戊子 赤口 閏2/11 10.4 己丑 先勝 閏2/12 11.4 庚寅
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 閏2/12 11.4 庚寅 友引 閏2/13 12.4 辛卯 先負 閏2/14 13.4 壬辰 仏滅 閏2/15 14.4 癸巳 大安 閏2/16 15.4 甲午 赤口 閏2/17 16.4 乙未 先勝 閏2/18 17.4 丙申 友引 閏2/19 18.4 丁酉
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
赤口 閏2/5 4.4 癸未 先勝 閏2/6 5.4 甲申 友引 閏2/7 6.4 乙酉 先負 閏2/8 7.4 丙戌 仏滅 閏2/9 8.4 丁亥 大安 閏2/10 9.4 戊子 赤口 閏2/11 10.4 己丑 先勝 閏2/12 11.4 庚寅
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 閏2/12 11.4 庚寅 友引 閏2/13 12.4 辛卯 先負 閏2/14 13.4 壬辰 仏滅 閏2/15 14.4 癸巳 大安 閏2/16 15.4 甲午 赤口 閏2/17 16.4 乙未 先勝 閏2/18 17.4 丙申 友引 閏2/19 18.4 丁酉
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
友引 閏2/19 18.4 丁酉 先負 閏2/20 19.4 戊戌 仏滅 閏2/21 20.4 己亥 大安 閏2/22 21.4 庚子 赤口 閏2/23 22.4 辛丑 先勝 閏2/24 23.4 壬寅 友引 閏2/25 24.4 癸卯 先負 閏2/26 25.4 甲辰
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
先負 閏2/26 25.4 甲辰 仏滅 閏2/27 26.4 乙巳 大安 閏2/28 27.4 丙午 赤口 閏2/29 28.4 丁未 先負 3/1 -0.1 戊申 仏滅 3/2 0.9 己酉 大安 3/3 1.9 庚戌 赤口 3/4 2.9 辛亥
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
赤口 3/4 2.9 辛亥 先勝 3/5 3.9 壬子 友引 3/6 4.9 癸丑 先負 3/7 5.9 甲寅 仏滅 3/8 6.9 乙卯 大安 3/9 7.9 丙辰 赤口 3/10 8.9 丁巳 先勝 3/11 9.9 戊午
30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
先勝 3/11 9.9 戊午 友引 3/12 10.9 己未 先負 3/13 11.9 庚申 仏滅 3/14 12.9 辛酉 大安 3/15 13.9 壬戌 赤口 3/16 14.9 癸亥 先勝 3/17 15.9 甲子 友引 3/18 16.9 乙丑
-jour férié-
1/1 Le jour de l'An -
1/17 Journée Martin Luther King Jr -
2/21 Anniversaire de George Washington -
5/30 Memorial Day -
7/4 Jour de l'indépendance -
9/5 Fête du travail -
10/10 Jour de Christophe Colomb -
11/11 Journée des anciens combattants -
11/24 Jour de Thanksgiving -
12/25 le jour de Noël -
12/26 Vacances en remplacement - Vacances de transfert « le jour de Noël »