2023

  

2023

 Afficher janv. à oct. ici
Heure actuelle:
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
le jour de Noël 友引 12/3 1.7 壬子 Vacances en remplacement 先負 12/4 2.7 癸丑 仏滅 12/5 3.7 甲寅 大安 12/6 4.7 乙卯 赤口 12/7 5.7 丙辰 先勝 12/8 6.7 丁巳 友引 12/9 7.7 戊午 Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Le jour de l'An 先負 12/10 8.7 己未 Vacances en remplacement 仏滅 12/11 9.7 庚申 大安 12/12 10.7 辛酉 赤口 12/13 11.7 壬戌 先勝 12/14 12.7 癸亥 友引 12/15 13.7 甲子 先負 12/16 14.7 乙丑 仏滅 12/17 15.7 丙寅
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
仏滅 12/17 15.7 丙寅 大安 12/18 16.7 丁卯 赤口 12/19 17.7 戊辰 先勝 12/20 18.7 己巳 友引 12/21 19.7 庚午 先負 12/22 20.7 辛未 仏滅 12/23 21.7 壬申 大安 12/24 22.7 癸酉
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
大安 12/24 22.7 癸酉 Journée Martin Luther King Jr 赤口 12/25 23.7 甲戌 先勝 12/26 24.7 乙亥 友引 12/27 25.7 丙子 先負 12/28 26.7 丁丑 仏滅 12/29 27.7 戊寅 大安 12/30 28.7 己卯 先勝 1/1 0.3 庚辰
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
先勝 1/1 0.3 庚辰 友引 1/2 1.3 辛巳 先負 1/3 2.3 壬午 仏滅 1/4 3.3 癸未 大安 1/5 4.3 甲申 赤口 1/6 5.3 乙酉 先勝 1/7 6.3 丙戌 友引 1/8 7.3 丁亥
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 1/8 7.3 丁亥 先負 1/9 8.3 戊子 仏滅 1/10 9.3 己丑 大安 1/11 10.3 庚寅 赤口 1/12 11.3 辛卯 先勝 1/13 12.3 壬辰 友引 1/14 13.3 癸巳 先負 1/15 14.3 甲午
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 1/15 14.3 甲午 仏滅 1/16 15.3 乙未 大安 1/17 16.3 丙申 赤口 1/18 17.3 丁酉 先勝 1/19 18.3 戊戌 友引 1/20 19.3 己亥 先負 1/21 20.3 庚子 仏滅 1/22 21.3 辛丑
1:Le jour de l'An / 2:Vacances en remplacement / 16:Journée Martin Luther King Jr
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 1/8 7.3 丁亥 先負 1/9 8.3 戊子 仏滅 1/10 9.3 己丑 大安 1/11 10.3 庚寅 赤口 1/12 11.3 辛卯 先勝 1/13 12.3 壬辰 友引 1/14 13.3 癸巳 先負 1/15 14.3 甲午
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 1/15 14.3 甲午 仏滅 1/16 15.3 乙未 大安 1/17 16.3 丙申 赤口 1/18 17.3 丁酉 先勝 1/19 18.3 戊戌 友引 1/20 19.3 己亥 先負 1/21 20.3 庚子 仏滅 1/22 21.3 辛丑
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
仏滅 1/22 21.3 辛丑 大安 1/23 22.3 壬寅 赤口 1/24 23.3 癸卯 先勝 1/25 24.3 甲辰 友引 1/26 25.3 乙巳 先負 1/27 26.3 丙午 仏滅 1/28 27.3 丁未 大安 1/29 28.3 戊申
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
大安 1/29 28.3 戊申 Anniversaire de George Washington 友引 2/1 -0.2 己酉 先負 2/2 0.8 庚戌 仏滅 2/3 1.8 辛亥 大安 2/4 2.8 壬子 赤口 2/5 3.8 癸丑 先勝 2/6 4.8 甲寅 友引 2/7 5.8 乙卯
26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 2/7 5.8 乙卯 先負 2/8 6.8 丙辰 仏滅 2/9 7.8 丁巳 大安 2/10 8.8 戊午 赤口 2/11 9.8 己未 先勝 2/12 10.8 庚申 友引 2/13 11.8 辛酉 先負 2/14 12.8 壬戌
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 2/14 12.8 壬戌 仏滅 2/15 13.8 癸亥 大安 2/16 14.8 甲子 赤口 2/17 15.8 乙丑 先勝 2/18 16.8 丙寅 友引 2/19 17.8 丁卯 先負 2/20 18.8 戊辰 仏滅 2/21 19.8 己巳
20:Anniversaire de George Washington
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 2/7 5.8 乙卯 先負 2/8 6.8 丙辰 仏滅 2/9 7.8 丁巳 大安 2/10 8.8 戊午 赤口 2/11 9.8 己未 先勝 2/12 10.8 庚申 友引 2/13 11.8 辛酉 先負 2/14 12.8 壬戌
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
先負 2/14 12.8 壬戌 仏滅 2/15 13.8 癸亥 大安 2/16 14.8 甲子 赤口 2/17 15.8 乙丑 先勝 2/18 16.8 丙寅 友引 2/19 17.8 丁卯 先負 2/20 18.8 戊辰 仏滅 2/21 19.8 己巳
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
仏滅 2/21 19.8 己巳 大安 2/22 20.8 庚午 赤口 2/23 21.8 辛未 先勝 2/24 22.8 壬申 友引 2/25 23.8 癸酉 先負 2/26 24.8 甲戌 仏滅 2/27 25.8 乙亥 大安 2/28 26.8 丙子
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
大安 2/28 26.8 丙子 赤口 2/29 27.8 丁丑 先勝 2/30 28.8 戊寅 友引 閏2/1 0.4 己卯 先負 閏2/2 1.4 庚辰 仏滅 閏2/3 2.4 辛巳 大安 閏2/4 3.4 壬午 赤口 閏2/5 4.4 癸未
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
赤口 閏2/5 4.4 癸未 先勝 閏2/6 5.4 甲申 友引 閏2/7 6.4 乙酉 先負 閏2/8 7.4 丙戌 仏滅 閏2/9 8.4 丁亥 大安 閏2/10 9.4 戊子 赤口 閏2/11 10.4 己丑 先勝 閏2/12 11.4 庚寅
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 閏2/12 11.4 庚寅 友引 閏2/13 12.4 辛卯 先負 閏2/14 13.4 壬辰 仏滅 閏2/15 14.4 癸巳 大安 閏2/16 15.4 甲午 赤口 閏2/17 16.4 乙未 先勝 閏2/18 17.4 丙申 友引 閏2/19 18.4 丁酉
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
赤口 閏2/5 4.4 癸未 先勝 閏2/6 5.4 甲申 友引 閏2/7 6.4 乙酉 先負 閏2/8 7.4 丙戌 仏滅 閏2/9 8.4 丁亥 大安 閏2/10 9.4 戊子 赤口 閏2/11 10.4 己丑 先勝 閏2/12 11.4 庚寅
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 閏2/12 11.4 庚寅 友引 閏2/13 12.4 辛卯 先負 閏2/14 13.4 壬辰 仏滅 閏2/15 14.4 癸巳 大安 閏2/16 15.4 甲午 赤口 閏2/17 16.4 乙未 先勝 閏2/18 17.4 丙申 友引 閏2/19 18.4 丁酉
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
友引 閏2/19 18.4 丁酉 先負 閏2/20 19.4 戊戌 仏滅 閏2/21 20.4 己亥 大安 閏2/22 21.4 庚子 赤口 閏2/23 22.4 辛丑 先勝 閏2/24 23.4 壬寅 友引 閏2/25 24.4 癸卯 先負 閏2/26 25.4 甲辰
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
先負 閏2/26 25.4 甲辰 仏滅 閏2/27 26.4 乙巳 大安 閏2/28 27.4 丙午 赤口 閏2/29 28.4 丁未 先負 3/1 -0.1 戊申 仏滅 3/2 0.9 己酉 大安 3/3 1.9 庚戌 赤口 3/4 2.9 辛亥
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
赤口 3/4 2.9 辛亥 先勝 3/5 3.9 壬子 友引 3/6 4.9 癸丑 先負 3/7 5.9 甲寅 仏滅 3/8 6.9 乙卯 大安 3/9 7.9 丙辰 赤口 3/10 8.9 丁巳 先勝 3/11 9.9 戊午
30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
先勝 3/11 9.9 戊午 友引 3/12 10.9 己未 先負 3/13 11.9 庚申 仏滅 3/14 12.9 辛酉 大安 3/15 13.9 壬戌 赤口 3/16 14.9 癸亥 先勝 3/17 15.9 甲子 友引 3/18 16.9 乙丑
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
先勝 3/11 9.9 戊午 友引 3/12 10.9 己未 先負 3/13 11.9 庚申 仏滅 3/14 12.9 辛酉 大安 3/15 13.9 壬戌 赤口 3/16 14.9 癸亥 先勝 3/17 15.9 甲子 友引 3/18 16.9 乙丑
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
友引 3/18 16.9 乙丑 先負 3/19 17.9 丙寅 仏滅 3/20 18.9 丁卯 大安 3/21 19.9 戊辰 赤口 3/22 20.9 己巳 先勝 3/23 21.9 庚午 友引 3/24 22.9 辛未 先負 3/25 23.9 壬申
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
先負 3/25 23.9 壬申 仏滅 3/26 24.9 癸酉 大安 3/27 25.9 甲戌 赤口 3/28 26.9 乙亥 先勝 3/29 27.9 丙子 友引 3/30 28.9 丁丑 仏滅 4/1 0.5 戊寅 大安 4/2 1.5 己卯
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
大安 4/2 1.5 己卯 赤口 4/3 2.5 庚辰 先勝 4/4 3.5 辛巳 友引 4/5 4.5 壬午 先負 4/6 5.5 癸未 仏滅 4/7 6.5 甲申 大安 4/8 7.5 乙酉 赤口 4/9 8.5 丙戌
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
赤口 4/9 8.5 丙戌 Memorial Day 先勝 4/10 9.5 丁亥 友引 4/11 10.5 戊子 先負 4/12 11.5 己丑 仏滅 4/13 12.5 庚寅 大安 4/14 13.5 辛卯 赤口 4/15 14.5 壬辰 先勝 4/16 15.5 癸巳
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
先勝 4/16 15.5 癸巳 友引 4/17 16.5 甲午 先負 4/18 17.5 乙未 仏滅 4/19 18.5 丙申 大安 4/20 19.5 丁酉 赤口 4/21 20.5 戊戌 先勝 4/22 21.5 己亥 友引 4/23 22.5 庚子
29:Memorial Day
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
赤口 4/9 8.5 丙戌 Memorial Day 先勝 4/10 9.5 丁亥 友引 4/11 10.5 戊子 先負 4/12 11.5 己丑 仏滅 4/13 12.5 庚寅 大安 4/14 13.5 辛卯 赤口 4/15 14.5 壬辰 先勝 4/16 15.5 癸巳
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
先勝 4/16 15.5 癸巳 友引 4/17 16.5 甲午 先負 4/18 17.5 乙未 仏滅 4/19 18.5 丙申 大安 4/20 19.5 丁酉 赤口 4/21 20.5 戊戌 先勝 4/22 21.5 己亥 友引 4/23 22.5 庚子
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
友引 4/23 22.5 庚子 先負 4/24 23.5 辛丑 仏滅 4/25 24.5 壬寅 大安 4/26 25.5 癸卯 赤口 4/27 26.5 甲辰 先勝 4/28 27.5 乙巳 友引 4/29 28.5 丙午 大安 5/1 -0.1 丁未
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
大安 5/1 -0.1 丁未 赤口 5/2 0.9 戊申 先勝 5/3 1.9 己酉 友引 5/4 2.9 庚戌 先負 5/5 3.9 辛亥 仏滅 5/6 4.9 壬子 大安 5/7 5.9 癸丑 赤口 5/8 6.9 甲寅
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
赤口 5/8 6.9 甲寅 先勝 5/9 7.9 乙卯 友引 5/10 8.9 丙辰 先負 5/11 9.9 丁巳 仏滅 5/12 10.9 戊午 大安 5/13 11.9 己未 赤口 5/14 12.9 庚申 先勝 5/15 13.9 辛酉
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 5/15 13.9 辛酉 友引 5/16 14.9 壬戌 Jour de l'indépendance 先負 5/17 15.9 癸亥 仏滅 5/18 16.9 甲子 大安 5/19 17.9 乙丑 赤口 5/20 18.9 丙寅 先勝 5/21 19.9 丁卯 友引 5/22 20.9 戊辰
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
赤口 5/8 6.9 甲寅 先勝 5/9 7.9 乙卯 友引 5/10 8.9 丙辰 先負 5/11 9.9 丁巳 仏滅 5/12 10.9 戊午 大安 5/13 11.9 己未 赤口 5/14 12.9 庚申 先勝 5/15 13.9 辛酉
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
先勝 5/15 13.9 辛酉 友引 5/16 14.9 壬戌 Jour de l'indépendance 先負 5/17 15.9 癸亥 仏滅 5/18 16.9 甲子 大安 5/19 17.9 乙丑 赤口 5/20 18.9 丙寅 先勝 5/21 19.9 丁卯 友引 5/22 20.9 戊辰
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
友引 5/22 20.9 戊辰 先負 5/23 21.9 己巳 仏滅 5/24 22.9 庚午 大安 5/25 23.9 辛未 赤口 5/26 24.9 壬申 先勝 5/27 25.9 癸酉 友引 5/28 26.9 甲戌 先負 5/29 27.9 乙亥
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
先負 5/29 27.9 乙亥 仏滅 5/30 28.9 丙子 赤口 6/1 0.4 丁丑 先勝 6/2 1.4 戊寅 友引 6/3 2.4 己卯 先負 6/4 3.4 庚辰 仏滅 6/5 4.4 辛巳 大安 6/6 5.4 壬午
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
大安 6/6 5.4 壬午 赤口 6/7 6.4 癸未 先勝 6/8 7.4 甲申 友引 6/9 8.4 乙酉 先負 6/10 9.4 丙戌 仏滅 6/11 10.4 丁亥 大安 6/12 11.4 戊子 赤口 6/13 12.4 己丑
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
赤口 6/13 12.4 己丑 先勝 6/14 13.4 庚寅 友引 6/15 14.4 辛卯 先負 6/16 15.4 壬辰 仏滅 6/17 16.4 癸巳 大安 6/18 17.4 甲午 赤口 6/19 18.4 乙未 先勝 6/20 19.4 丙申
4:Jour de l'indépendance
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
赤口 6/13 12.4 己丑 先勝 6/14 13.4 庚寅 友引 6/15 14.4 辛卯 先負 6/16 15.4 壬辰 仏滅 6/17 16.4 癸巳 大安 6/18 17.4 甲午 赤口 6/19 18.4 乙未 先勝 6/20 19.4 丙申
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
先勝 6/20 19.4 丙申 友引 6/21 20.4 丁酉 先負 6/22 21.4 戊戌 仏滅 6/23 22.4 己亥 大安 6/24 23.4 庚子 赤口 6/25 24.4 辛丑 先勝 6/26 25.4 壬寅 友引 6/27 26.4 癸卯
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
友引 6/27 26.4 癸卯 先負 6/28 27.4 甲辰 仏滅 6/29 28.4 乙巳 先勝 7/1 -0.3 丙午 友引 7/2 0.7 丁未 先負 7/3 1.7 戊申 仏滅 7/4 2.7 己酉 大安 7/5 3.7 庚戌
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
大安 7/5 3.7 庚戌 赤口 7/6 4.7 辛亥 先勝 7/7 5.7 壬子 友引 7/8 6.7 癸丑 先負 7/9 7.7 甲寅 仏滅 7/10 8.7 乙卯 大安 7/11 9.7 丙辰 赤口 7/12 10.7 丁巳
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
赤口 7/12 10.7 丁巳 先勝 7/13 11.7 戊午 友引 7/14 12.7 己未 先負 7/15 13.7 庚申 仏滅 7/16 14.7 辛酉 大安 7/17 15.7 壬戌 赤口 7/18 16.7 癸亥 先勝 7/19 17.7 甲子
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
先勝 7/19 17.7 甲子 Fête du travail 友引 7/20 18.7 乙丑 先負 7/21 19.7 丙寅 仏滅 7/22 20.7 丁卯 大安 7/23 21.7 戊辰 赤口 7/24 22.7 己巳 先勝 7/25 23.7 庚午 友引 7/26 24.7 辛未
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
赤口 7/12 10.7 丁巳 先勝 7/13 11.7 戊午 友引 7/14 12.7 己未 先負 7/15 13.7 庚申 仏滅 7/16 14.7 辛酉 大安 7/17 15.7 壬戌 赤口 7/18 16.7 癸亥 先勝 7/19 17.7 甲子
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
先勝 7/19 17.7 甲子 Fête du travail 友引 7/20 18.7 乙丑 先負 7/21 19.7 丙寅 仏滅 7/22 20.7 丁卯 大安 7/23 21.7 戊辰 赤口 7/24 22.7 己巳 先勝 7/25 23.7 庚午 友引 7/26 24.7 辛未
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
友引 7/26 24.7 辛未 先負 7/27 25.7 壬申 仏滅 7/28 26.7 癸酉 大安 7/29 27.7 甲戌 赤口 7/30 28.7 乙亥 友引 8/1 0.1 丙子 先負 8/2 1.1 丁丑 仏滅 8/3 2.1 戊寅
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
仏滅 8/3 2.1 戊寅 大安 8/4 3.1 己卯 赤口 8/5 4.1 庚辰 先勝 8/6 5.1 辛巳 友引 8/7 6.1 壬午 先負 8/8 7.1 癸未 仏滅 8/9 8.1 甲申 大安 8/10 9.1 乙酉
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
大安 8/10 9.1 乙酉 赤口 8/11 10.1 丙戌 先勝 8/12 11.1 丁亥 友引 8/13 12.1 戊子 先負 8/14 13.1 己丑 仏滅 8/15 14.1 庚寅 大安 8/16 15.1 辛卯 赤口 8/17 16.1 壬辰
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
赤口 8/17 16.1 壬辰 先勝 8/18 17.1 癸巳 友引 8/19 18.1 甲午 先負 8/20 19.1 乙未 仏滅 8/21 20.1 丙申 大安 8/22 21.1 丁酉 赤口 8/23 22.1 戊戌 先勝 8/24 23.1 己亥
4:Fête du travail
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
大安 8/10 9.1 乙酉 赤口 8/11 10.1 丙戌 先勝 8/12 11.1 丁亥 友引 8/13 12.1 戊子 先負 8/14 13.1 己丑 仏滅 8/15 14.1 庚寅 大安 8/16 15.1 辛卯 赤口 8/17 16.1 壬辰
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
赤口 8/17 16.1 壬辰 先勝 8/18 17.1 癸巳 友引 8/19 18.1 甲午 先負 8/20 19.1 乙未 仏滅 8/21 20.1 丙申 大安 8/22 21.1 丁酉 赤口 8/23 22.1 戊戌 先勝 8/24 23.1 己亥
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
先勝 8/24 23.1 己亥 Jour de Christophe Colomb 友引 8/25 24.1 庚子 先負 8/26 25.1 辛丑 仏滅 8/27 26.1 壬寅 大安 8/28 27.1 癸卯 赤口 8/29 28.1 甲辰 先勝 8/30 29.1 乙巳 先負 9/1 0.4 丙午
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
先負 9/1 0.4 丙午 仏滅 9/2 1.4 丁未 大安 9/3 2.4 戊申 赤口 9/4 3.4 己酉 先勝 9/5 4.4 庚戌 友引 9/6 5.4 辛亥 先負 9/7 6.4 壬子 仏滅 9/8 7.4 癸丑
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
仏滅 9/8 7.4 癸丑 大安 9/9 8.4 甲寅 赤口 9/10 9.4 乙卯 先勝 9/11 10.4 丙辰 友引 9/12 11.4 丁巳 先負 9/13 12.4 戊午 仏滅 9/14 13.4 己未 大安 9/15 14.4 庚申
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
大安 9/15 14.4 庚申 赤口 9/16 15.4 辛酉 先勝 9/17 16.4 壬戌 友引 9/18 17.4 癸亥 先負 9/19 18.4 甲子 仏滅 9/20 19.4 乙丑 大安 9/21 20.4 丙寅 赤口 9/22 21.4 丁卯
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
赤口 9/22 21.4 丁卯 先勝 9/23 22.4 戊辰 友引 9/24 23.4 己巳 先負 9/25 24.4 庚午 仏滅 9/26 25.4 辛未 Vacances en remplacement 大安 9/27 26.4 壬申 Journée des anciens combattants 赤口 9/28 27.4 癸酉 先勝 9/29 28.4 甲戌
9:Jour de Christophe Colomb
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
大安 9/15 14.4 庚申 赤口 9/16 15.4 辛酉 先勝 9/17 16.4 壬戌 友引 9/18 17.4 癸亥 先負 9/19 18.4 甲子 仏滅 9/20 19.4 乙丑 大安 9/21 20.4 丙寅 赤口 9/22 21.4 丁卯
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
赤口 9/22 21.4 丁卯 先勝 9/23 22.4 戊辰 友引 9/24 23.4 己巳 先負 9/25 24.4 庚午 仏滅 9/26 25.4 辛未 Vacances en remplacement 大安 9/27 26.4 壬申 Journée des anciens combattants 赤口 9/28 27.4 癸酉 先勝 9/29 28.4 甲戌
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
先勝 9/29 28.4 甲戌 仏滅 10/1 -0.3 乙亥 大安 10/2 0.7 丙子 赤口 10/3 1.7 丁丑 先勝 10/4 2.7 戊寅 友引 10/5 3.7 己卯 先負 10/6 4.7 庚辰 仏滅 10/7 5.7 辛巳
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
仏滅 10/7 5.7 辛巳 大安 10/8 6.7 壬午 赤口 10/9 7.7 癸未 先勝 10/10 8.7 甲申 Jour de Thanksgiving 友引 10/11 9.7 乙酉 先負 10/12 10.7 丙戌 仏滅 10/13 11.7 丁亥 大安 10/14 12.7 戊子
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
大安 10/14 12.7 戊子 赤口 10/15 13.7 己丑 先勝 10/16 14.7 庚寅 友引 10/17 15.7 辛卯 先負 10/18 16.7 壬辰 仏滅 10/19 17.7 癸巳 大安 10/20 18.7 甲午 赤口 10/21 19.7 乙未
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
赤口 10/21 19.7 乙未 先勝 10/22 20.7 丙申 友引 10/23 21.7 丁酉 先負 10/24 22.7 戊戌 仏滅 10/25 23.7 己亥 大安 10/26 24.7 庚子 赤口 10/27 25.7 辛丑 先勝 10/28 26.7 壬寅
10:Vacances en remplacement / 11:Journée des anciens combattants / 23:Jour de Thanksgiving
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
大安 10/14 12.7 戊子 赤口 10/15 13.7 己丑 先勝 10/16 14.7 庚寅 友引 10/17 15.7 辛卯 先負 10/18 16.7 壬辰 仏滅 10/19 17.7 癸巳 大安 10/20 18.7 甲午 赤口 10/21 19.7 乙未
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
赤口 10/21 19.7 乙未 先勝 10/22 20.7 丙申 友引 10/23 21.7 丁酉 先負 10/24 22.7 戊戌 仏滅 10/25 23.7 己亥 大安 10/26 24.7 庚子 赤口 10/27 25.7 辛丑 先勝 10/28 26.7 壬寅
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
先勝 10/28 26.7 壬寅 友引 10/29 27.7 癸卯 先負 10/30 28.7 甲辰 大安 11/1 0.1 乙巳 赤口 11/2 1.1 丙午 先勝 11/3 2.1 丁未 友引 11/4 3.1 戊申 先負 11/5 4.1 己酉
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
先負 11/5 4.1 己酉 仏滅 11/6 5.1 庚戌 大安 11/7 6.1 辛亥 赤口 11/8 7.1 壬子 先勝 11/9 8.1 癸丑 友引 11/10 9.1 甲寅 先負 11/11 10.1 乙卯 仏滅 11/12 11.1 丙辰
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
仏滅 11/12 11.1 丙辰 le jour de Noël 大安 11/13 12.1 丁巳 赤口 11/14 13.1 戊午 先勝 11/15 14.1 己未 友引 11/16 15.1 庚申 先負 11/17 16.1 辛酉 仏滅 11/18 17.1 壬戌 大安 11/19 18.1 癸亥
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 11/19 18.1 癸亥 Le jour de l'An 赤口 11/20 19.1 甲子 先勝 11/21 20.1 乙丑 友引 11/22 21.1 丙寅 先負 11/23 22.1 丁卯 仏滅 11/24 23.1 戊辰 大安 11/25 24.1 己巳 赤口 11/26 25.1 庚午
25:le jour de Noël
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 11/19 18.1 癸亥 Le jour de l'An 赤口 11/20 19.1 甲子 先勝 11/21 20.1 乙丑 友引 11/22 21.1 丙寅 先負 11/23 22.1 丁卯 仏滅 11/24 23.1 戊辰 大安 11/25 24.1 己巳 赤口 11/26 25.1 庚午
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
赤口 11/26 25.1 庚午 先勝 11/27 26.1 辛未 友引 11/28 27.1 壬申 先負 11/29 28.1 癸酉 赤口 12/1 -0.4 甲戌 先勝 12/2 0.6 乙亥 友引 12/3 1.6 丙子 先負 12/4 2.6 丁丑
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
先負 12/4 2.6 丁丑 Journée Martin Luther King Jr 仏滅 12/5 3.6 戊寅 大安 12/6 4.6 己卯 赤口 12/7 5.6 庚辰 先勝 12/8 6.6 辛巳 友引 12/9 7.6 壬午 先負 12/10 8.6 癸未 仏滅 12/11 9.6 甲申
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
仏滅 12/11 9.6 甲申 大安 12/12 10.6 乙酉 赤口 12/13 11.6 丙戌 先勝 12/14 12.6 丁亥 友引 12/15 13.6 戊子 先負 12/16 14.6 己丑 仏滅 12/17 15.6 庚寅 大安 12/18 16.6 辛卯
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
大安 12/18 16.6 辛卯 赤口 12/19 17.6 壬辰 先勝 12/20 18.6 癸巳 友引 12/21 19.6 甲午 先負 12/22 20.6 乙未 仏滅 12/23 21.6 丙申 大安 12/24 22.6 丁酉 赤口 12/25 23.6 戊戌
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
赤口 12/25 23.6 戊戌 先勝 12/26 24.6 己亥 友引 12/27 25.6 庚子 先負 12/28 26.6 辛丑 仏滅 12/29 27.6 壬寅 大安 12/30 28.6 癸卯 先勝 1/1 0.2 甲辰 友引 1/2 1.2 乙巳
1:Le jour de l'An / 15:Journée Martin Luther King Jr
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
大安 12/18 16.6 辛卯 赤口 12/19 17.6 壬辰 先勝 12/20 18.6 癸巳 友引 12/21 19.6 甲午 先負 12/22 20.6 乙未 仏滅 12/23 21.6 丙申 大安 12/24 22.6 丁酉 赤口 12/25 23.6 戊戌
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
赤口 12/25 23.6 戊戌 先勝 12/26 24.6 己亥 友引 12/27 25.6 庚子 先負 12/28 26.6 辛丑 仏滅 12/29 27.6 壬寅 大安 12/30 28.6 癸卯 先勝 1/1 0.2 甲辰 友引 1/2 1.2 乙巳
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
友引 1/2 1.2 乙巳 先負 1/3 2.2 丙午 仏滅 1/4 3.2 丁未 大安 1/5 4.2 戊申 赤口 1/6 5.2 己酉 先勝 1/7 6.2 庚戌 友引 1/8 7.2 辛亥 先負 1/9 8.2 壬子
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
先負 1/9 8.2 壬子 Anniversaire de George Washington 仏滅 1/10 9.2 癸丑 大安 1/11 10.2 甲寅 赤口 1/12 11.2 乙卯 先勝 1/13 12.2 丙辰 友引 1/14 13.2 丁巳 先負 1/15 14.2 戊午 仏滅 1/16 15.2 己未
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 1 1 2 2 3 3
仏滅 1/16 15.2 己未 大安 1/17 16.2 庚申 赤口 1/18 17.2 辛酉 先勝 1/19 18.2 壬戌 友引 1/20 19.2 癸亥 先負 1/21 20.2 甲子 仏滅 1/22 21.2 乙丑 大安 1/23 22.2 丙寅
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
大安 1/23 22.2 丙寅 赤口 1/24 23.2 丁卯 先勝 1/25 24.2 戊辰 友引 1/26 25.2 己巳 先負 1/27 26.2 庚午 仏滅 1/28 27.2 辛未 大安 1/29 28.2 壬申 友引 2/1 -0.3 癸酉
19:Anniversaire de George Washington
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 1 1 2 2 3 3
仏滅 1/16 15.2 己未 大安 1/17 16.2 庚申 赤口 1/18 17.2 辛酉 先勝 1/19 18.2 壬戌 友引 1/20 19.2 癸亥 先負 1/21 20.2 甲子 仏滅 1/22 21.2 乙丑 大安 1/23 22.2 丙寅
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
大安 1/23 22.2 丙寅 赤口 1/24 23.2 丁卯 先勝 1/25 24.2 戊辰 友引 1/26 25.2 己巳 先負 1/27 26.2 庚午 仏滅 1/28 27.2 辛未 大安 1/29 28.2 壬申 友引 2/1 -0.3 癸酉
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
友引 2/1 -0.3 癸酉 先負 2/2 0.7 甲戌 仏滅 2/3 1.7 乙亥 大安 2/4 2.7 丙子 赤口 2/5 3.7 丁丑 先勝 2/6 4.7 戊寅 友引 2/7 5.7 己卯 先負 2/8 6.7 庚辰
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
先負 2/8 6.7 庚辰 仏滅 2/9 7.7 辛巳 大安 2/10 8.7 壬午 赤口 2/11 9.7 癸未 先勝 2/12 10.7 甲申 友引 2/13 11.7 乙酉 先負 2/14 12.7 丙戌 仏滅 2/15 13.7 丁亥
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
仏滅 2/15 13.7 丁亥 大安 2/16 14.7 戊子 赤口 2/17 15.7 己丑 先勝 2/18 16.7 庚寅 友引 2/19 17.7 辛卯 先負 2/20 18.7 壬辰 仏滅 2/21 19.7 癸巳 大安 2/22 20.7 甲午
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 2/22 20.7 甲午 赤口 2/23 21.7 乙未 先勝 2/24 22.7 丙申 友引 2/25 23.7 丁酉 先負 2/26 24.7 戊戌 仏滅 2/27 25.7 己亥 大安 2/28 26.7 庚子 赤口 2/29 27.7 辛丑
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 2/22 20.7 甲午 赤口 2/23 21.7 乙未 先勝 2/24 22.7 丙申 友引 2/25 23.7 丁酉 先負 2/26 24.7 戊戌 仏滅 2/27 25.7 己亥 大安 2/28 26.7 庚子 赤口 2/29 27.7 辛丑
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
赤口 2/29 27.7 辛丑 先勝 2/30 28.7 壬寅 先負 3/1 0.4 癸卯 仏滅 3/2 1.4 甲辰 大安 3/3 2.4 乙巳 赤口 3/4 3.4 丙午 先勝 3/5 4.4 丁未 友引 3/6 5.4 戊申
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
友引 3/6 5.4 戊申 先負 3/7 6.4 己酉 仏滅 3/8 7.4 庚戌 大安 3/9 8.4 辛亥 赤口 3/10 9.4 壬子 先勝 3/11 10.4 癸丑 友引 3/12 11.4 甲寅 先負 3/13 12.4 乙卯
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
先負 3/13 12.4 乙卯 仏滅 3/14 13.4 丙辰 大安 3/15 14.4 丁巳 赤口 3/16 15.4 戊午 先勝 3/17 16.4 己未 友引 3/18 17.4 庚申 先負 3/19 18.4 辛酉 仏滅 3/20 19.4 壬戌
28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
仏滅 3/20 19.4 壬戌 大安 3/21 20.4 癸亥 赤口 3/22 21.4 甲子 先勝 3/23 22.4 乙丑 友引 3/24 23.4 丙寅 先負 3/25 24.4 丁卯 仏滅 3/26 25.4 戊辰 大安 3/27 26.4 己巳
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
大安 3/27 26.4 己巳 赤口 3/28 27.4 庚午 先勝 3/29 28.4 辛未 仏滅 4/1 -0.0 壬申 大安 4/2 1.0 癸酉 赤口 4/3 2.0 甲戌 先勝 4/4 3.0 乙亥 友引 4/5 4.0 丙子
-jour férié-
1/1 Le jour de l'An -
1/2 Vacances en remplacement - Vacances de transfert « Le jour de l'An »
1/16 Journée Martin Luther King Jr -
2/20 Anniversaire de George Washington -
5/29 Memorial Day -
7/4 Jour de l'indépendance -
9/4 Fête du travail -
10/9 Jour de Christophe Colomb -
11/10 Vacances en remplacement - Vacances de transfert « Journée des anciens combattants »
11/11 Journée des anciens combattants -
11/23 Jour de Thanksgiving -
12/25 le jour de Noël -